Syvendekjøb Mark
Øko-Land Mørkøv

SYVENDEKJØB MARK
På Syvendekøb Mark, et tidligere landbrugsareal på ca. 12 ha beliggende mellem Syvendekøb og Mørkøv er etableret et bynært naturområde - forhåbentlig til glæde for Mørkøvs borgere.
På området er 2 søer - Syvendekøb Sø og Syvendekøb Lillesø - og en beplantning - Nyskoven - bestående af oprindelige danske arter af buske og træer.
Nyskoven er indhegnet og her kan man lade hunde løbe frit.
Holbæk Kommune gør opmærksom på at vandet i søerne kan være forurenet så man skal ikke spise fisk fra søerne.
En del af området græsses af får.

FORENINGEN ØKO-LAND MØRKØV
Området ejes af Holbæk Kommune, men det er foreningen Øko-Land Mørkøv der passer området og sørger for beplantning og græsning m.m.
Foreningens arbejde kan kun gennemføres ved sponsorstøtte og bidrag fra foreningens medlemmer.
Bestyrelsen håber at naboer og andre interesserede vil melde sig ind i foreningen og bidrage til udviklingen af naturområdet. Det årlige kontingent er kun 100 kr.
Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller ved at indbetale kontingent.
Kontingent kan betales ved overførsel til foreningens konto:
reg.nr. 2190 konto 4383 828 452

Praktisk bistand er også meget velkommen.

GENERALFORSAMLING 2019
Læs referat af generalforsamlingen her.

ADGANG TIL SYVENDEKJØB MARK
- Fra markvejen, der udgår fra Holbækvej ved det gule bindingsværkhus, Holbækvej 201.
- Via stierne for enden af Spurvevej, Solsortevej, Svalevej, Vestervej og Solvej.
- Fra Holbækvej gennem portalen mellem Holbækvej 201 og Spurvevej.

LÆS FORENINGENS NYHEDSBREVE:
Marts 2018 - generalforsamling - vedtægter - planer
Marts 2016 - generalforsamling - fugle i søerne
Maj 2015 - generalforsamling - flora og fauna
April 2014 - fiskeri - hunde og fugle - plantearter
April 2013 - vedtægtsændringer - havørn
Juni 2012 - Skt.Hans bål - tur i skoven
April 2012 - fisk - får
Marts 2011 - aftale med kommunen - får
Maj 2010 - skovens dag - dyr i foldene - fiskeri - fuglekasser
Marts 2010 - fugle
Juni 2009 - bænke - frø af vilde planter - naturundervisning
Marts 2009 - agerlandets fugle - blishøns - den vilde flora
December 2008 - indgangsportal - overdrev
Juni 2008 - stier - lam - siddesten - planter - fugle
Marts 2008 - navngivning - fugleliv - færdselsregler
December 2007 - penge fra Friluftsrådet - fremvisning
September 2007 - søer - skoven
Nyhedsbrevene produceres af Bruno Madsen og uddeles til medlemmer og naboer.

FORENINGENS BESTYRELSE
Formand: Bruno Madsen, Holbækvej 185, Syvendekøb. Tlf: 59 27 43 80. E-mail: brunomadsen@yahoo.dk
Kasserer: Henning Hansen, Svalevej 13. Tlf: 59 27 59 77. E-mail: imhan@post.tele.dk
Jesper Christensen, Holbækvej 179, Syvendekøb.
Bjarne Voss, Solsortevej 22
Claus Hansen, Holbækvej 205 D
Alle 4440 Mørkøv

FORENINGENS VEDTÆGTER.
Læs vedtægterne

BENYTTELSESAFTALE MELLEM HOLBÆK KOMMUNE OG FORENINGEN ØKOLAND MØRKØV
Læs aftalen

PROJEKTETS HISTORIE.
Læs historien.

FÅR

I den lille fårefold vest for markvejen går der 10 Lüneburger/hedefår. De stammer fra Klosterheden Statsskovdistrikt i Vestjylland og er gode naturplejere. Racen er særdeles hårdfør og kan sagtens gå ude hele året. Fårene har horn, men er ret sky og vanskelige at komme helt tæt på.


I foråret 2008 er indhegnet en fold mellem Nyskoven og søerne og der er sat gotlandske pelsfår ud i folden. Der er 42 moderfår og ved påsketid ca. 50 lam.
Hvis I går ind i en fold skal det være uden hund. Det viser sig ofte, at selv velopdragne hunde bliver ustyrlige ved udsigten til en lækker steg.
Husk at lukke lågerne efter jer.
Undlad at komme mellem får og lam - moderfår har stærke følelser for sit/sine lam og er bestemt villige til at forsvare lammene ved at stange - det er ikke så rart.

Fårene klippes påsken 2008.

Fugle og dyreliv
I 2007 har der ynglet lille præstekrave, strandskade, vibe og gravand i og omkring søerne.
I Nyskoven har der ynglet sanglærke.
Fisk er der også kommet i søerne - nipigget hundestejle er set hvor Kildebækken starter ved grusvejen og findes helt sikkert også i søerne. Hejren står tit i bækken og fanger hundestejler.
Der er også set en skarv på fiskeri i søerne, så måske er der også andre arter.
Man kan også se dobbeltbekkasin - en lille vadefugl der pludselig letter med en "keeks keeks" lyd og meget hurtigt flyver væk ofte lavt over terrænet.
Der er tydelige spor efter rådyr - så de kan ses tidligt om morgenen.
I og omkring søerne er der også set sangsvane, knopsvane, grågås, gråand, hvinand, blishøne, musvåge, tårnfalk, spurvehøg, fjeldvåge, gulspurv, engpiber, agerhøne, fasan, gråkrage, råge, allike, stormmåge, hættemåge og fiskehejre.
Når du går tur ved søen - så kig op en gang imellem - måske er du heldig at se den flotte røde glente, der jævnligt ses i området.
Af hensyn til fuglelivet anmodes man om at holde hunde væk fra søerne i forårs- og sommermånederne.
Bruno observerer fuglelivet på Syvendekøb Mark og indberetter sine observationer til DOF-basen. Se observationerne

Planteliv
Det naturlige planteliv for området fremmes ved slåning og afgræsning. Endvidere gøres forsøg med udplantning af vilde planter.

Fremtid
I de første år vil der kræves nogen vedligeholdelse, men derefter vil arealet kunne ligge som naturområde med minimal vedligeholdelse.
Der foretages alene mekanisk vedligeholdelse og sprøjtes ikke. Så de økologiske principper fastholdes.
Der anlægges ingen egentlige veje eller stier. Arealet er tilsået med græs, som får lov at vokse vildt og der slås nogle stier i græsset.
Resultatet bliver et rekreativt naturområde med en afvekslende beplantning og mulighed for et rigt fugleliv.
Samt stigende huspriser for naboejendommene. Læs mere.


Naboerne kan opleve smukke solnedgange over Syvendekjøb Mark.